Cala Zimmari  bay
+lat+: 38.6268 +lon+: 15.0669

Cala Zimmari  bay

Cala Zimmari